Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gezond Sporten Vlaanderen vzw, afgekort GS, Poeldeniersweg 6, 9400 Ninove. Email: info@gezondsporten.be, Tel. 0497/533520, BTW nummer: BE 0452.946.052

Lid (expert): natuurlijke persoon die bij GS is aangesloten

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Gezond Sporten Vlaanderen vzw gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.2 Inschrijving vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen én te verzenden én het lidgeld te betalen.

2.3 Na elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor het lopende kalenderjaar. Voor betalingen die gebeuren tussen 1 oktober en 31 december geldt het lidmaatschap ook voor het daarop volgende jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Gezond Sporten Vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via de website of via email op de hoogte worden gebracht.

 

Artikel 4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de GS de betaling van het Lid heeft ontvangen.

4.2 Het Lid is op de hoogte dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die vanaf 1 oktober gebeuren, deze zullen tot 31 december van het daarop volgende jaar geldig zijn).

4.3 Ook indien het Lid geen gebruik kan of wil maken van andere diensten, die deel uitmaken van Gezond Sporten Vlaanderen vzw, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld.

 

Artikel 5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Lidmaatschapsgelden worden via online, via overschrijving of domiciliëring betaald.

5.2 Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting. Nieuwe lidmaatschappen, die worden betaald vanaf oktober zullen wel geldig zijn tot 31 december van het daarop volgende jaar.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 6. Privacy

6.1. Gezond Sporten Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is Gezond Sporten Vlaanderen vzw.

6.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Gezond Sporten Vlaanderen vzw overmaakt, worden deze in het ledenbestand van GS opgenomen.   De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Gezond Sporten Vlaanderen vzw gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.  De privacy verklaring is te vinden op de website van Gezond Sporten Vlaanderen vzw.

6.4. Het Lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens zelf doorvoeren via een login op de website of via melding aan info@gezondsporten.be .

 

Artikel 7. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

7.1. Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

7.2. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

 

Artikel 8. Informatieverplichting

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (bv. adresgegevens) dienen aan Gezond Sporten Vlaanderen vzw te worden doorgegeven.

8.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Gezond Sporten Vlaanderen vzw kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het Lid.

 

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Sluiten