Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gezond en Ethisch Sporten vzw, afgekort GES, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Email: info@gezondsporten.be, BTW nummer: BE 0452.946.052

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Gezond en Ethisch Sporten vzw gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.2 Inschrijving vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen én te verzenden én het licentiegeld te betalen.

2.3 Na elektronische betaling is de licentie in orde voor één kalenderjaar (365 dagen). Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op de licentie en de daarmee gepaard gaande voordelen.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Een betalingsopdracht naar aanleiding van een dienst/lidmaatschap/product van Gezond en Ethisch sporten, doet betaald te worden binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn 30 dagen.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege een nalatigheidsintrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de 20ste dag na de eerste herinnering. Bovendien wordt volgende forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht:
  • Wanneer de vervaldatum is verstreken sturen we een eerste herinnering (gratis).

  • Indien een tweede herinnering volgt, gaat dit gepaard met aanmaningskosten, afhankelijk van het totale factuurbedrag;
    • Is dit bedragkleiner of gelijk aan €150 dan zijn de aanmaningskosten €20
    • tussen €150 en €500 dan zijn de aanmaningskosten €30 + 10% van het factuurbedrag
    • meer dan €500 dan zijn de aanmaningskosten €65 + 5% van het factuurbedrag met een maximum van €2.000

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Gezond en Ethisch Sporten vzw behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De licentiehouder zal hiervan via de website of via email op de hoogte worden gebracht.

 

Artikel 5. Licentie Webapp

5.1 De licentie vangt aan op de datum waarop GES de betaling van het Lid heeft ontvangen.

5.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 6. Privacy

6.1. Gezond en Ethisch Sporten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de licentiehouder is Gezond en Ethisch Sporten vzw.

6.3. Indien de licentiehouder zijn persoonlijke gegevens aan Gezond en ethisch Sporten vzw overmaakt, worden deze in het ledenbestand van GES opgenomen. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Gezond en Ethisch Sporten vzw gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de licentie-overeenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.  De privacy verklaring is te vinden op de website van Gezond en Ethisch Sporten vzw.

6.4. De licentiehouder kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens zelf doorvoeren via een login op de website of via melding aan info@gezondsporten.be .

 

Artikel 7. Beëindiging Licentie 

7.1. Een licentie wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijke opzeggening 30 dagen voor einde termijn

7.2. Indien de licentie voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het licentiegeld.

 

Artikel 8. Informatieverplichting

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Licentoehouder (bv. adresgegevens) dienen aan Gezond en Ethisch Sporten vzw te worden doorgegeven.

8.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Gezond en Ethisch Sporten vzw kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden van de licentiehouder.

 

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Sluiten